Skip Navigation Links
Home
About Us
Faculty and Staff
Administration
Getting Involved
Photo Album
School Library
Useful Links
Kids World
Hua Xia Yuan Di
Contact Us
Sponsors

banner.jpg

Board Members
Principal: Wang, Geng (王耕)
Vice-Principal: Tan, Yue (谭悦)
Vice-Principal: Bai, Zhaohong (白赵红)
Curriculum Director: John, Don (张冬)
Assistant Curriculum Director: Zeng, Yong
Treasurer: Luo, Yu
PTA President: Wang, Gan (王淦)

Teachers
PinYin Class Sun, Qin
First Grade Lee, Kristy (李碧玉)
Second Grade Yang, Xiaojing
Third Grade Huang, Cindy
Fourth Grade Sun, XiaoYuan (孙小苑)
Fifth Grade Wang, ShengGang (王胜刚)
Sixth Grade Xu, Bo (徐波)
Ninth Grade Zhang, Xiuli

Culture Class
Art (美术班) Ma, Cynthia
Chess Club (国际象棋) Eric Wei, Albert Zhu
Waist Drum (腰鼓班) Liang, Eileen and Su, Shinyee
Zumba for Kids (少儿尊巴舞) Huang, Cindy
English Creative writing & Discussion Li, Rachel
Chinese water color painting (国画班) Ye, Qiuyi (叶秋怡)

Volunteers
Pin Yin Class
First Grade Amelia Chen
Second Grade Rachel Li
Third Grade
Fourth Grade ?